Informacyjna KAMPANIA społeczna 2017 - BEZPIECZNIE OD POCZĄTKU

 
BEZPIECZNIE OD POCZĄTKU

 

Statystyczna analiza danych GUS dotyczących wypadków przy pracy potwierdza istnienie związku pomiędzy występowaniem wypadków przy pracy a wiekiem oraz stażem pracownika. Do największej liczby wypadków przy pracy dochodzi wśród pracowników młodych, ale nie najmłodszych (21-34 lat, najczęściej w wieku 26 lat). Z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski 2005-2010 (GUS, Warszawa 2006-2011) wynika, że wskaźnik częstości wypadków przy pracy na 1000 pracujących w poszczególnych grupach wiekowych jest znacznie wyższy w grupie pracowników w wieku 20-29 lat i wyraźnie maleje wśród starszych pracowników (powyżej 59 lat). Młodzi pracownicy częściej niż starsi ulegali wypadkom przy pracy z powodu braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz podejmowania niebezpiecznych i nieodpowiedzialnych działań.

 

Analiza danych GUS dotyczących wypadków przy pracy potwierdziła, że  pracownicy o krótkim stażu pracy na danym stanowisku pracy znacznie częściej ulegają wypadkom przy pracy. Najczęściej poszkodowani w wypadkach przy pracy posiadali co najwyżej rok stażu pracy na stanowisku pracy, na którym doszło do wypadku, a ponad połowa poszkodowanych w wypadkach przy pracy posiadała nie więcej niż 3 lata takiego stażu pracy. Stąd celowe jest organizowanie działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych dotyczących bezpieczeństwa pracy, skierowanych do młodych pracowników i uświadamianie im najczęstszych błędów popełnianych w tej grupie wiekowej, prowadzących do wypadków przy pracy.

 

Ponadto zgodnie ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 wśród podstawowych barier rozwoju w Polsce wyróżnić należy m.in. niedostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy. Zasoby siły roboczej cechuje m.in. wczesny wiek dezaktywacji zawodowej oraz małe dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy. Konieczne jest więc prowadzenie działań nakierowanych na obszary stanowiące bariery dla wzrostu poziomu zatrudnienia, tj. na grupę pracowników młodych lub dopiero wchodzących na rynek pracy oraz grupę pracowników starszych. W SRK-2020 zwraca się także uwagę na konieczność promowania i wspierania działań o charakterze prozdrowotnym i profilaktycznym m.in. w odniesieniu do chorób zawodowych.

 

W Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 wskazuje się na rolę komunikacji społecznej w wymianie informacji i edukacji, ale też w budowie tożsamości jednostki oraz integracji na poziomie grupy. W Priorytecie 3 zwraca się uwagę, że dla aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym niezbędne jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie jakości komunikowania zarówno w relacjach między obywatelami, grupami społecznymi i organizacjami. Stąd celowe jest zorganizowanie  informacyjnej kampanii społecznej, dotyczącej tematyki bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w różnych okresach aktywności zawodowej, w tym na początku drogi zawodowej.

 

Biorąc pod uwagę wskazane dokumenty w 2017 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy organizuje ogólnopolską kampanię społeczną pn. „BEZPIECZNIE od początku”, poświęconą problemowi bezpieczeństwa pracowników młodych i niedoświadczonych.

 

Kampania będzie realizowana od marca do grudnia 2017 r.

 

 
Autor: Piotr Łopalewski

 

KOORDYNATOR DZIAŁAŃ KAMPANII
Agnieszka Szczygielska
Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB
tel. 0-22 623 36 86, fax: 0-22 623 32 64
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl

 

 

Kampania realizowana w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - 1 etap zadania służb państwowych pt. „Informacyjne kampanie społeczne promujące bezpieczeństwo i zdrowie w różnych okresach aktywności zawodowej człowieka