Informacyjna KAMPANIA społeczna 2017 - BEZPIECZNIE OD POCZĄTKU

 

 
BEZPIECZNIE OD POCZĄTKU

 

Kampania społeczna CIOP-PIB

BEZPIECZNIE OD POCZĄTKU

O współczesnych młodych pracownikach mówi się, że należą do generacji wolności. Nazywani pokoleniem Y, Google, Millenialsami, a ostatnio także Slashies, skupiają uwagę nie tylko badaczy procesów społecznych, lecz także badaczy środowiska pracy. Młodzi ludzie, którym przyszło dojrzewać w okresie ekspansji technologicznej i ‒ wydawałoby się ‒ nieograniczonych możliwości  rozwoju, inaczej rozumieją wartości firmy, nie zawsze potrafią znaleźć się w klasycznie rozumianym świecie pracy i zaakceptować hierarchię zawodową czy zadaniowy styl kierowania ludźmi. Części pracodawców, nieprzygotowanej na „nowy typ pracowników”, trudno ich zrozumieć, znaleźć z nimi wspólny język i zachęcić do aktywnego uczestnictwa w realizowanych projektach, także tych służących poprawie bezpieczeństwa pracy. Przepaść światopoglądową dzielącą pracowniczą młodzież od silnie związanych z miejscem pracy 40‒50-latków pogłębia dodatkowo beztroskie podejście tych pierwszych do terminów, zakresu i formy realizacji powierzonych zadań. A przynajmniej taka jest na ich temat opinia ‒ czasem niesprawiedliwa. Coraz częściej zdarza się bowiem, że pracodawcy zatrudniający przedstawicieli młodego pokolenia doceniają takie ich cechy, jak: wrażliwość, ambicja, zaangażowanie, ukierunkowanie na cel, chęć rozwoju i pomagania innym. W sytuacji zawodowej świetnie sprawdzają się także ich entuzjazm, dystans do siebie i poczucie humoru.

 

Na pozór mogłoby się wydawać, że współcześni młodzi pracownicy różnią się od swoich poprzedników sprzed kilku czy kilkunastu lat. Jednak analiza danych statystycznych dotyczących warunków pracy wskazuje na pewne niezmienne od lat tendencje, jak choćby związek między występowaniem wypadków przy pracy a wiekiem i stażem pracowników. Podobnie jak w latach ubiegłych do największej liczby wypadków przy pracy dochodzi wśród pracowników młodych (21 ‒ 34 lat, najczęściej w wieku 26 lat). Z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski 2005-2010 (GUS, Warszawa 2006-2011) wynika ponadto, że to w grupie pracowników w wieku 20 ‒ 29 lat wskaźnik częstości wypadków przy pracy na 1000 pracujących jest znacznie wyższy i wyraźnie maleje wśród pracowników starszych (powyżej 59 lat). Młodzi pracownicy częściej niż starsi ulegają wypadkom przy pracy z powodu braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz przez podejmowanie niebezpiecznych i nieodpowiedzialnych działań. Dane GUS wskazują także, że znacznie częściej wypadkom przy pracy ulegają pracownicy o krótkim stażu na danym stanowisku pracy (ponad 30% poszkodowanych w wypadkach ma co najwyżej 1 rok stażu pracy, a ponad połowa – nie więcej niż 5 lat).

 

Stąd celowe wydaje się organizowanie działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych dotyczących bezpieczeństwa pracy, skierowanych do młodych pracowników, i uwrażliwianie ich na te kwestie  oraz wskazywanie najczęstszych błędów prowadzących do wypadków przy pracy. Konieczne jest także uświadamianie pracodawcom specyfiki młodego pokolenia pracowników i proponowanie możliwych rozwiązań problemów związanych z bezpieczeństwem pracy tej grupy zatrudnionych.

 

W 2017 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy ‒ Państwowy Instytut Badawczy organizuje ogólnopolską kampanię społeczną pn. „BEZPIECZNIE od początku”,poświęconą problemowi bezpieczeństwa pracy pracowników młodych oraz niedoświadczonych. Kampania jest realizowana od marca do grudnia 2017 r.

 

W ramach działań kampanii będziemy się starać znaleźć odpowiedzi na liczne pytania związane z bezpieczeństwem pracy młodych oraz niedoświadczonych pracowników, w tym:

Jak sprawić, by tematyka poprawy bezpieczeństwa pracy była ciekawa dla młodych pracowników? Jak przybliżać im tę tematykę? Czy działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy mogą być na tyle fascynujące, aby ich przyciągnąć i zaangażować? Jak troszczyć się o bezpieczeństwo pracy osób, których się nie rozumie? Jak projektować stanowiska pracy dla pracowników, którzy oczekują od pierwszej pracy nie tylko wyzwań, ale i odpowiedniego komfortu? Jak budować zespoły pracownicze z osób reprezentujących różne pokolenia i organizować ich pracę tak, aby nie stwarzała zagrożenia dla ich zdrowia i życia?

 

 

KOORDYNATOR DZIAŁAŃ KAMPANII
Agnieszka Szczygielska,
Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB
tel. 0-22 623 36 86, fax: 0-22 623 32 64
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl

 

 

Kampania jest realizowana w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - 1 etap zadania służb państwowych pt. „Informacyjne kampanie społeczne promujące bezpieczeństwo i zdrowie w różnych okresach aktywności zawodowej człowieka

 

 

 
AKTUALNOŚCI Kampanii

 

Ogólnopolska kampania społeczna pn. „BEZPIECZNIE od początku”, poświęcona problemowi bezpieczeństwa pracowników młodych i niedoświadczonych
marzec – grudzień 2017 r.

 

 
Autor: Anita Jaźwiec