• Interaktywne narzędzia i bazy danych

SINDBAD
Komputerowy System Integracji Dowolnych Baz Danych SINDBAD został opracowany w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w ramach Strategicznego Programu Rządowego pn. "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy". W systemie SINDBAD obecnie udostępnione są (bezpłatnie) zbiory informacji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie:

• czynników szkodliwych (1031 pozycji)
• środków ochrony indywidualnej  (2155 pozycji)
  (stan na dzień 05.12.2017 r.)
 

Po przetworzeniu przez system SINDBAD wszystkich danych w nim zawartych możliwe jest przeszukiwanie jego zasobów na dwóch poziomach:

ogólnym - w taki sposób jakby stanowił on jedną bazę,
szczegółowym - umożliwiającym wyszukiwanie informacji w poszczególnych bazach.

System SINDBAD jest wykorzystywany w sieci Instytutu do prezentacji zgormadzonych danych oraz ich modyfikacji przez uprawnione zasoby.
Wersja internetowa systemu, udostępniająca wybrane informacje ze zintegrowanych baz danych w serwisie informacyjnym WWW przeznaczona jest dla użytkowników wyposażonych w przeglądarkę internetową i dowolny system operacyjny.

 
Co nowego
"

IRYS
Interaktywna ocena RYZyka zawodowego przez Internet. System informatyczny wspomagający stosowanie...

 
 
Zobacz także
"

CHEMPYŁ

Baza wiedzy wspomagająca zadania związane z oceną narażenia i ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłowych w środowisku pracy.

"

Opracowane przez międzynarodowy zespół ekspertów karty charakterystyki zagrożeń zawodowych, związanych z wykonywaniem ponad 80 różnych zawodów, wskazania...

"

Środki ochrony indywidualnej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz listy kontrolne dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej.