Rolnictwo indywidualne
Zarządzanie wiekiem. Pracownicy 50+
Transport wewnątrzzakładowy - wózki widłowe
Psychofizyczne i psychospołeczne aspekty bhp

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Serwis niniejszy dedykowany jest polskim mikroprzedsiębiorstwom. Ma on za zadanie ułatwić pracodawcom w najmniejszych i najliczniejszych w Polsce mikroprzedsiębiorstwach dostęp do informacji z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy. Ponieważ powinien on zrekompensować brak na rynku materiałów samokształceniowych z powyższego zakresu dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej, opracowany został w formie zestawów materiałów informacyjno- popularyzacyjnych indywidualnie dla każdej z wybranych branż.

Zgromadzone w serwisie materiały są więc zorganizowane branżowo dla różnych sekcji gospodarki narodowej. Zamieszczone informacje pozwalają pracodawcy samodzielnie ocenić stan bezpieczeństwa pracy w zakładzie. Zawierają one omówienie podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Listy kontrolne bhp zawierają wykaz potencjalnych zagrożeń, jakie mogą występować w przedsiębiorstwie określonej branży wraz z propozycjami metod ich eliminacji lub ograniczenia. W materiale zawarto niezbędne odniesienia do obowiązujących przepisów prawnych i norm technicznych.
 zloty_medal
 
Bezpieczniej
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy